fbpx

Zahájení spolupráce

Pro navázání spolupráce nás kontaktujte na e-mail pohledavky@pomocveritelum.cz, nebo rovnou vyplňte krátký dotazník. (Pro lepší představu o tom, co od Vás budeme potřebovat doložit, se můžete podívat do sekce Typy Pohledávek.)

Následně zadáme údaje o Vaší pohledávce, dlužníkovi a Vás coby věřiteli do webové aplikace. Veškerá komunikace probíhá online, případně přes telefon – nemusíte tedy nikam chodit, ani jezdit. Provedeme kontrolu úplnosti a relevance Vámi doložených podkladů a v případě potřeby budete vyzváni k doplnění potřebných informací – vše bezplatně. Následuje orientační posouzení pohledávky z dostupných veřejných zdrojů (rovněž zdarma), aby se zabránilo zbytečné činnosti u zřejmě nevymahatelných pohledávek.

Poté je případ předán některé ze spolupracujících advokátních kanceláří. Advokátní kancelář Vám zašle plnou moc a příkazní smlouvu (opět bezplatně) a po podpisu těchto dokumentů z Vaší strany budou neprodleně zahájeny kroky k vymožení pohledávky. Tedy jediná smlouva, kterou uzavřete, je ta s advokátní kanceláří – a to za jasných podmínek. Text smlouvy Vám rádi zašleme e-mailem.

 

 

Mimosoudní vymáhání

Dlužníkovi je v prvním kroku zaslána advokátní kanceláří předžalobní výzva k úhradě dlužné částky s veškerým příslušenstvím (úroky apod.). Pokud dlužník pohledávku po této výzvě uhradí, získáte zpět celou dlužnou jistinu. Odměnu advokátní kanceláře hradí dlužník částkou, která byla stanovena ve výzvě k úhradě nad rámec dlužné jistiny, čili opět Vás to nic stát nebude. V úvahu dále připadají i různé formy smírného řešení problému, pokud dlužník pohledávku najednou neuhradí, ale projeví vůli situaci řešit (například splátkový kalendář). V takovémto případě bude odpovídající dokumentace, na základě předchozího projednání s Vámi, zpracována advokátní kanceláří, za což opět nebudete nic hradit.

 

 

Soudní vymáhání

V případě, že se výzva k úhradě zcela mine účinkem, následuje vymáhání soudní, zpracováním a následným podáním relevantního návrhu/žaloby. I v tomto případě Vás to nebude nic stát, uhradit případně musíte pouze soudní poplatek ve výši 1.000 korun v případě řízení o vymožení pohledávky do 20.000 korun a v řízeních o vymožení pohledávky nad 20.000 korun českých 5% z vymáhané jistiny, což vyplývá ze zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění. V případě zcela úspěšného vymožení samozřejmě dostanete zpět kromě celé dlužné jistiny i uhrazený soudní poplatek. Pokud vymáhání pohledávky nebude úspěšné, nemusíte za odvedenou práci s vymáháním pohledávky nic hradit, neboť pro tento případ nemusíte hradit spolupracující advokátní kanceláři žádnou odměnu.

 

 

Exekuce

Pokud by dlužník neuhradil svůj dluh ani na základě rozhodnutí soudu, následuje exekuční řízení, v rámci kterého veškeré náklady nese dlužník.