fbpx

Na následujících řádcích se podíváme na nejběžnější typy pohledávek a u každého z nich uvedeme základní výčet podkladů, které je třeba doložit k tomu, aby bylo možné započít jejich vymáhání. Ve všech případech platí, že věřitel musí identifikovat sám sebe a označit osobu dlužníka.

Neuhrazená faktura

Je nutné poskytnout stručné údaje o dlužníkovi a jako přílohu doložit následující:

→     písemnou smlouvu (pokud byla tato uzavřena)
→     pokud nebyla uzavřena písemná smlouva, je třeba doložit písemnou objednávku zboží či služeb (třeba i ve formě emailu)
→     pokud není ani objednávka, pak je nutno uvést stručný popis, kdy k ústní objednávce došlo a jak to lze prokázat (např. svědecká výpověď, sms …)
→     samotnou fakturu
→     předávací protokol (stvrzující např. předání díla) nebo dodací list (stvrzující dodávku zboží)
→     informaci o tom, zda dlužník uhradil, byť zčásti, dluh – pak sdělit přesné datum úhrady, výši uhrazené částky a způsob provedení platby, který je třeba doložit (platba hotově – doložit příjmový doklad, platba bankou – doložit výpis z bankovního účtu)
→     důležitou komunikaci s dlužníkem (sms nebo emaily, případně označení přítomných svědků), ze které vyplývá například uznání dluhu
→     případně popis skutkového stavu věci, pokud některý z dokumentů chybí

Pohledávka z titulu neuhrazené faktury se v obecné rovině promlčuje ve lhůtě 3 let od splatnosti faktury. Po uplynutí této lhůty se vymahatelnost pohledávky oslabuje a zcela zaniká v případě, že dlužník vznese námitku promlčení v řízení před soudem. Před nahráním veškerých dokumentů týkajících se Vaší pohledávky, je tedy možné provést základní kontrolu, zda je Vaše pohledávka promlčená či nikoli a zda je šance na její úspěšné vymožení. Z uvedeného pravidla existují výjimky, kdy např. uvedená zákonná promlčecí lhůta se „prodlužuje“, pokud došlo k uznání dluhu ze strany dlužníka.

Spolu s jistinou mohou být po dlužníkovi dle konkrétních okolností nárokovány zákonné úroky z prodlení, smluvní úroky z prodlení, případně smluvní pokuta. Možnost uplatnění těchto nároků je vždy vyhodnocována advokátní kanceláří, a to na základě dohody s věřitelem (klientem).

 

Nesplacená zápůjčka

Abychom mohli Váš nárok z neuhrazené smlouvy o zápůjčce vymáhat, je nutné nám sdělit stručné údaje o dlužníkovi a jako přílohu doložit následující dokumenty:

→       písemnou smlouvu o zápůjčce (pokud byla tato uzavřena)
→       pokud písemná smlouva uzavřena nebyla, je třeba doložit stručný popis, kdy k uzavření ústní smlouvy došlo a jak to lze prokázat (např. svědecká výpověď, sms, email …)
→       písemné potvrzení o předání peněz, případně výpis z bankovního účtu věřitele prokazující odeslání částky
→       informaci o tom, zda dlužník uhradil, byť zčásti, dluh – pak sdělit přesné datum úhrady, výši uhrazené částky a způsob provedení platby, který je třeba doložit (platba hotově – doložit příjmový doklad, platba bankou – doložit výpis z bankovního účtu)
→       případně popis skutkového stavu věci, pokud některý z dokumentů chybí

Za obsah smlouvy o zápůjčce si věřitel zodpovídá sám, avšak podstatnou náležitostí této smlouvy je splatnost zápůjčky. Pohledávka z titulu neuhrazené zápůjčky se v obecné rovině promlčuje ve lhůtě 3 let od splatnosti zápůjčky. V případě, že byla mezi věřitelem a dlužníkem sjednána splatnost ve splátkách, promlčuje se každá splátka jednotlivě ve lhůtě 3 let od splatnosti každé splátky, pokud nebyla sjednána ztráta výhody splátek. V takovém případě se zápůjčka promlčuje ve lhůtě 3 let od zesplatnění dluhu. Po uplynutí této lhůty se vymahatelnost zápůjčky oslabuje a zcela zaniká v případě, že dlužník vznese námitku promlčení v řízení před soudem. Před nahráním veškerých dokumentů týkajících se Vaší zápůjčky, je tedy možné provést kontrolu, zda je Vaše pohledávka promlčená či nikoli a zda je šance na její úspěšné vymožení. Z uvedeného pravidla existují výjimky, kdy např. uvedená zákonná promlčecí lhůta se „prodlužuje“, pokud došlo k uznání dluhu ze strany dlužníka.

Spolu s jistinou mohou být po dlužníkovi dle konkrétních okolností nárokovány zákonné úroky z prodlení, smluvní úroky z prodlení, smluvní úroky, případně smluvní pokuta. Možnost uplatnění těchto nároků je vždy vyhodnocována advokátní kanceláří, a to na základě dohody s věřitelem (klientem).

 

Nesplacená směnka

Je nutné poskytnout stručné údaje o dlužníkovi a jako přílohu doložit následující:

→       směnku (je nutné, aby držitel směnky disponoval jejím originálem)
→       pokud existuje – pak písemné potvrzení o předání peněz, případně výpis z bankovního účtu věřitele prokazující odeslání částky
→       informaci o tom, zda dlužník uhradil, byť zčásti, směnečnou jistinu – pak sdělit přesné datum úhrady, výši uhrazené částky a způsob provedení platby, který je třeba doložit (platba hotově – doložit příjmový doklad, platba bankou – doložit výpis z bankovního účtu)

Za obsah směnky si její výstavce zodpovídá sám, neboť bez podstatných náležitostí se ze směnky může stát bezcenný kus papíru. Aby směnka mohla být brána jako cenný papír, je nutné, aby její písemná forma obsahovala:

→       označení, že se jedná o směnku (doslovné označení v textu listiny)
→       příkaz zaplatit danou finanční sumu (bez dalších podmínek)
→       jméno a adresa toho, kdo má směnku zaplatit
→       splatnost
→       místo zaplacení
→       jméno věřitele, tedy toho, jemuž má být zaplaceno
→       datum a místo vystavení směnky
→       vlastnoruční podpis výstavce směnky

U vlastní směnky není nutné uvádět, kdo danou směnku zaplatí, jelikož je to vždy výstavce směnky. Majitel směnky nemá právní nárok požadovat po dlužníkovi částku před datem splatnosti, avšak není ani povinen tuto platbu před datem splatnosti přijmout. Pohledávka z titulu neuhrazené směnky se v obecné rovině promlčuje ve lhůtě 3 let od splatnosti směnky. Po uplynutí této lhůty se vymahatelnost směnky oslabuje a zcela zaniká v případě, že dlužník vznese námitku promlčení v řízení před soudem. Před nahráním veškerých dokumentů týkajících se Vaší směnky, je tedy možné provést kontrolu podstatných náležitostí směnky, a zda není pohledávka z titulu směnky promlčená a je šance na její úspěšné vymožení.

Spolu s jistinou je možno po dlužníkovi požadovat dle konkrétních okolností zaplacení směnečných úroků. Možnost uplatnění těchto nároků je vždy vyhodnocována advokátní kanceláří, a to na základě dohody s věřitelem (klientem).

 

Dlužný nájem nebo podnájem

Tato část se týká věřitelů (pronajímatelů v případě nájmu a nájemců v případě podnájmu), kterým nájemce či podnájemce neuhradil včas nájem či podnájem.

Je nutné poskytnout stručné údaje o dlužníkovi a jako přílohu doložit následující:

→       písemnou smlouvu o nájmu
→       písemnou smlouvu o podnájmu
→       pokud se pohledávka vztahuje ke službám, pak nutno předložit vyúčtování služeb, které se váže k nájmu či podnájmu, včetně zohlednění případných záloh na službách
→       přehled dlužných plateb nájemného či podnájemného, včetně případných částečných plateb

Za obsah smlouvy o nájmu či podnájmu si věřitel zodpovídá sám, avšak podstatnou náležitostí této smlouvy je označení pronajaté věci, způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním nemovité věci nebo jejich výše.

Pokud je předmětem nájmu věc nemovitá, důležitý je zákonný požadavek na písemnou formu nájemní smlouvy, neboť zákon v tomto případě neakceptuje ústní nájemní smlouvy.

Pohledávka z titulu neuhrazeného nájemného či podnájemného se v obecné rovině promlčuje ve lhůtě 3 let od splatnosti jednotlivých nájmů či podnájmů. Po uplynutí této lhůty se vymahatelnost zápůjčky oslabuje a zcela zaniká v případě, že dlužník vznese námitku promlčení v řízení před soudem. Před nahráním veškerých dokumentů týkajících se Vaší pohledávky, je tedy možné provést kontrolu platnosti nájemní či podnájemní smlouvy, a zda Vaše pohledávka není promlčená a je šance na její úspěšné vymožení.

Spolu s jistinou jsou po dlužníkovi dle konkrétních okolností nárokovány zejména zákonné úroky z prodlení. Možnost uplatnění těchto nároků je vždy vyhodnocována advokátní kanceláří, a to na základě dohody s věřitelem (klientem).

 

Náhrada škody

Poškodil Vám někdo majetek? V takovém případě je tedy nutné identifikovat osobu, která poškození způsobila, a jako přílohy doložit následující:

→       doklad o pořízení poškozené movité věci
→       doklad o vlastnictví poškozené nemovité věci
→       fotodokumentaci poškozené věci, je-li k dispozici
→       stručný popis skutkového stavu věci – jak k poškození došlo
→       svědecké výpovědi či jiné důkazní prostředky vztahující se k tvrzenému poškození věci
→       předběžné ocenění způsobené škody (znalecký posudek či odborné vyjádření)
→       dle okolností doložení dalších podkladů důležitých pro úspěšné vymožení náhrady škody či nemajetkové újmy

Promlčecí lhůta začíná běžet ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. Právo může být uplatněno poprvé, pokud se oprávněná osoba dozvěděla o okolnostech rozhodných pro počátek běhu promlčecí lhůty, anebo kdy se o nich dozvědět měla a mohla. Okolnosti rozhodné pro počátek běhu promlčecí lhůty pak zákonodárce stanovil pro některé případy zvlášť.

Vzhledem ke složitosti této problematiky je veškeré posouzení na advokátní kanceláři, která bude pohledávku vymáhat.

 

Dlužná mzda

Nezaplatil Vám zaměstnavatel mzdu v řádném termínu dle pracovní smlouvy? V takovém případě je tedy nutné identifikovat zaměstnavatele a jako přílohy doložit následující:

→       písemnou pracovní smlouvu či dohodu o provedení práce či pracovní činnosti
→       případně mzdový list
→       přehled dlužných mezd, včetně případných částečných plateb na tyto (pak je třeba sdělit přesné datum úhrady, výši uhrazené částky a způsob provedení platby, který je třeba doložit (platba hotově – doložit příjmový doklad, platba bankou – doložit výpis z bankovního účtu)

Mzda je splatná po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém Vám jakožto zaměstnanci vzniklo právo na mzdu nebo některou její složku. Splatnost mzdy si mohou subjekty pracovního poměru upravit např. v pracovní smlouvě, není to však její podstatnou náležitostí a proto její uvedení je čistě na vůli smluvních účastníků. Nárok na mzdu se promlčí do 3 let ode dne jeho splatnosti. Před nahráním veškerých dokumentů týkajících se Vaší pohledávky, je tedy možné provést kontrolu, zda je Vaše pohledávka promlčená či nikoli a zda je šance na její úspěšné vymožení.

Kromě nevyplacené mzdy může být uplatněný i zákonný úrok z prodlení. Možnost uplatnění těchto nároků je vždy vyhodnocována advokátní kanceláří, a to na základě dohody s věřitelem (klientem).

 

Pohledávka SVJ za jeho členy

Má Vaše společenství vlastníků jednotek pohledávky za jeho členy z titulu neuhrazených plateb? Potom je třeba identifikovat společenství vlastníků (IČ, sídlo) a stručně identifikovat dlužníka a jako přílohy doložit:

→       výpis z katastru nemovitostí, na němž je zapsána nemovitá věc, jíž se dluh týká, a z něhož vyplývá vlastnictví jednotky dlužníkem
→       stanovy společenství vlastníků jednotek, pokud nejsou uloženy ve sbírce listin v rejstříku společenství vlastníků jednotek
→       předpis úhrad, na jehož základě je dlužník povinen plnit ve prospěch společenství vlastníků jednotek, s rozlišením fixních položek a položek zálohových (vázaných na užívání bytu/jednotky – typicky jsou to úhrady za teplo a vodu)
→       soupis dlužných plateb
→       v případě, že dlužné platby jsou platbami zálohovými a vznikla již povinnost tyto platby vyúčtovat, pak je třeba doložit příslušné vyúčtování a v návaznosti na vyúčtování vyčíslit výši dluhu dlužníka a doložit kdy a jak bylo vyúčtování dlužníkovi doručeno
→       informaci o tom, zda dlužník uhradil, byť zčásti, dluh – pak sdělit přesné datum úhrady, výši uhrazené částky a způsob provedení platby, který je třeba doložit (platba hotově – doložit příjmový doklad, platba bankou – doložit výpis z bankovního účtu)
→       případně popis skutkového stavu věci, pokud některý z dokumentů chybí

Je třeba upozornit na skutečnost, že dlužné platby se ve většině případů skládají jednak z tzv. fixních plateb, které mají být hrazeny společenství vlastníků jednotek a které nepodléhají vyúčtování (typicky úhrady do tzv. fondu oprav, příspěvky na správu, …), jednak ze zálohových plateb souvisejících s užíváním bytu (typicky zálohy na teplo, zálohy na vodné a stočné apod.). V souladu se stanovami je společenství vlastníků jednotek povinno provést vyúčtování zálohových plateb typicky ke konci běžného kalendářního roku. V případě, že tedy již vznikla povinnost vyúčtovat zálohové platby, pak nelze vymáhat platby ve výši záloh, ale pouze dluhy z titulu vyúčtování těchto plateb.

Pohledávka z titulu neuhrazených plateb ve prospěch společenství vlastníků jednotek se v obecné rovině promlčuje ve lhůtě 3 let od splatnosti jednotlivých plateb, případně od splatnosti závazku z titulu vyúčtování zálohových plateb. Po uplynutí této lhůty se vymahatelnost dluhů oslabuje a zcela zaniká v případě, že dlužník vznese námitku promlčení v řízení před soudem. Před nahráním veškerých dokumentů týkajících se Vaší pohledávky, je tedy možné provést kontrolu, zda Vaše pohledávka není promlčená a je šance na její úspěšné vymožení.

 

Jiné pohledávky

Pokud se Vaše pohledávka netýká ani jedné ze shora uvedených problematik, neváhejte se na nás obrátit. My pohledávku posoudíme a vyhodnotíme její vymahatelnost.