fbpx

1) Obchodní podmínky

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

    1. Provozovatel

1.1     FinToro, s.r.o., IČO: 08963720, se sídlem Zbraslavská 12/11, 159 00  Praha 5 – Malá Chuchle, (dále jen provozovatel) je právnická osoba zapsaná u Městského soudu v Praze pod spis. zn. C 328313, s předmětem podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

1.2     Provozovatel není advokátem ani advokátní kanceláří ve smyslu zákona č. 258/2017 Sb., přičemž tyto služby poskytuje v kooperaci s externími advokátními kancelářemi.

 

    1. Předmět obchodních podmínek

2.1     Tyto podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti při poskytování následujících zcela samostatných služeb:

     • Služeb spojených se zajištěním vymáhání pohledávky (dále Vymáhání pohledávek)
     • Služeb spojených se zajištěním uplatnění nároků vůči pojišťovně (dále Vymáhání odškodnění nebo Odškodnění)
     • Služeb spojených se zprostředkováním dalších advokátních služeb (dále Advokátní služby)
     • Služeb spojených se zajištěním dodávky energií (elektřiny a zemního plynu; dále Dodávka energií nebo Energie)

2.2     Případná odchylná ujednání obsažená v písemné smlouvě o poskytování služeb aplikace nebo písemné smlouvě o poskytování právních služeb mají přednost před zněním těchto podmínek. Strany výslovně vylučují možnost uzavření ústní smlouvy o poskytování služeb uvedených v odst. 2.1 těchto podmínek.

 

    1. Výkladová pravidla

3.1     Zkratky používané v těchto podmínkách, které jsou psány kurzívou, jsou definovány v čl. 4 těchto podmínek.

3.2     Pojmy uvedené v těchto podmínkách v množném čísle mají shodný význam i v jednotném čísle, a naopak.

3.3     Pokud jsou tyto podmínky přeloženy do cizích jazyků, je rozhodný jazyk český.

3.4     Nadpisy užívané v těchto podmínkách se nevkládají pouze pro přehlednost, ale při výkladu těchto podmínek mají normativní význam.

3.5     V případě neúčinnosti nebo neplatnosti některého ustanovení těchto podmínek platí právní úprava, která se co možná nejvíce blíží neúčinnému nebo neplatnému ustanovení. Neúčinnost nebo neplatnost jednotlivých ustanovení těchto podmínek se netýká účinnosti, resp. platnosti zbývajících ustanovení.

 

    1. Definice

4.1     Advokátní kanceláří se rozumí advokátní kancelář spolupracující s provozovatelem za účelem vymáhání pohledávek a/nebo za účelem poskytování jiných advokátních služeb klientovi.

4.2     Advokátním tarifem se rozumí vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění pozdějších předpisů.

4.3     Aplikací se rozumí internetová aplikace s názvem „Money.Target“, umístěná na internetových stránkách www.moneytarget.cz, mezi jejíž hlavní funkcionality patří evidence a správa vymáhání pohledávek a komunikace mezi věřitelem a advokátní kanceláří.

4.4     Dlužníkem je fyzická nebo právnická osoba, která má dluh vůči věřiteli.

4.5     Pohledávkou se rozumí úplatný peněžitý závazek, dlužníka vůči věřiteli.

4.6     Kontaktním formulářem se rozumí formulář v elektronické podobě, který je nedílnou součástí webových stránek https://pomocveritelum.cz, pomocí kterého klient poptává službu.

4.7 Internetovými stránkami provozovatele se rozumí adresy https://pomocveritelum.cz, či případně jiné internetové adresy, které provozovatel používá nebo bude používat v souvislosti s poskytováním služby.

4.8     Klientem je fyzická nebo právnická osoba, která poptává, či případně již využívá službu poskytovanou nebo zprozdřekovanou provozovatelem.

4.9     Náklady na vymáhání pohledávky se rozumí veškeré náklady věřitele spojené s uplatněním pohledávky vůči dlužníku. Jde o příslušenství pohledávky ve smyslu ustanovení § 513 občanského zákoníku, které tvoří zejména odměna za poskytnutí právních služeb, soudní poplatek a další náklady soudního řízení v případě soudního vymáhání pohledávky a paušální náklady spojené s uplatněním pohledávky.

4.10   Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4.11   Odměnou za poskytnutí právních služeb se rozumí odměna a náhrady ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 zákona o advokacii, a to ve výši dle advokátního tarifu.

4.12   Osobou jednající jménem či za klienta se rozumí zákonný nebo smluvní zástupce klienta či osoba oprávněná jednat jménem klienta.

4.13   Osobou pověřenou poskytnutím právní služby se rozumí advokátní kancelář, jiný advokát pověřený advokátní kanceláří či advokátní koncipient pověřený advokátní kanceláří. V odůvodněných případech se mohou na poskytnutí právní služby dílčím způsobem podílet též další zaměstnanci advokátní kanceláře.

4.14   Paušálními náklady spojenými s uplatněním pohledávky se rozumí paušální náklady spojené s uplatněním pohledávky ve smyslu ustanovení § 3 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů

4.15   Podmínkami se rozumí tyto obchodní podmínky.

4.16   Podnikatelem se rozumí provozovatel, provozovatel aplikace MONEY.TARGET, advokátní kancelář, případně jakákoli další osoba podílející se na zajištění a/nebo poskytnutí služby.

4.17   Poštou se rozumí provozovatel poštovních služeb.

4.18   Provozovatelem se rozumí provozovatel internetových stránek, tedy FinToro, s.r.o., IČO: 08963720, se sídlem Zbraslavská 12/11, 159 00  Praha 5 – Malá Chuchle

4.19 Službou se rozumí služba vymezená v čl. 2.1 těchto podmínek, která spočívá v poskytování zcela samostatných služeb, uvedených tamtéž

5.20   Smluvním partnerem se rozumí jakákoli třetí strana, která zajišťuje či poskytuje službu nebo její část.

4.21   Stranou či smluvní stranou se rozumí provozovatel, podnikatel a/nebo klient, příp. věřitel.

4.22   Spotřebitelem je klient, který splňuje podmínky dle ustanovení § 419 občanského zákoníku.

4.23   Uživatelským účtem se rozumí neveřejná část aplikace, která je klientovi přístupná po zadání přihlašovacích údajů, tedy loginu (e-mailové adresy) a hesla.

4.24   Věřitelem je klient nebo osoba, za kterou nebo jejímž jménem klient oprávněně jedná, využívající službu Vymáhání pohledávky a která má pohledávku vůči dlužníku, kterou vymáhá za pomocí aplikace.

4.25   Zákonem o advokacii se rozumí zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

4.26   Zákonem o některých službách informační společnosti se rozumí zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

    1. Podmínky služby Vymáhání pohledávek

5.1     Provozovatel má právo neposkytnout službu Vymáhání pohledávek klientovi. Poskytnutí služby je vázáno na splnění podmínek vyžadovaných provozovatelem, zejména na poskytnutí potřebných údajů a podkladů ze strany klienta. Právo na neposkytnutí služby mají následně i provozovatel aplikace Money.Target a advokátní kancelář.

5.2.    Za účelem poskytnutí služby Vymáhání pohledávek umožní provozovatel klientovi přístup do aplikace Money.Target na webové adrese http://www.moneytarget.cz/nova-pohledavka Provozovatel tímto klienta informuje o skutečnosti, že aplikaci Money.Target provozuje třetí osoba a že použití aplikace se řídí podmínkami stanovenými touto třetí osobou.

5.3     Na základě zanesení pohledávky do aplikace Money.Target dojde k posouzení vymahatelnosti pohledávky. Ta je poté případně přidělena konkrétní advokátní kanceláři, která kontaktuje klienta za účel uzavření Příkazní smlouvy. Vzor příkazní smlouvy včetně podmínek spolupráce s advokátní kanceláří je k dispozici na webové adrese http://www.moneytarget.cz/smluvni-dokumenty.

5.4     Provozovateli ani provozovateli aplikace Money.Target nehradí klient za zajištění vymáhání pohledávky žádnou odměnu

5.5     Odměna advokátní kanceláře je stanovena příkazní smlouvou viz. Čl. 5.3 těchto podmínek.

 

    1. Podmínky služby Vymáhání odškodnění

6.1     Provozovatel má právo neposkytnout službu Vymáhání odškodnění klientovi. Poskytnutí služby je vázáno na splnění podmínek vyžadovaných provozovatelem, zejména na poskytnutí potřebných údajů a podkladů ze strany klienta. Právo na neposkytnutí služby má následně i smluvní partner provozovatele, který uplatnění nároků zajišťuje.

6.2     Za účelem poskytnutí služby Vymáhání odškodnění je provozovatel oprávněn poskytnout údaje klienta (včetně podkladů svědčících o vzniku, rozsahu a trvání tvrzené škody) smluvním partnerům, kteří posoudí vymahatelnost a oprávněnost nároku a následně kontaktují klienta za účelem sepsání smlouvy. Ve věcech uplatňování nároků z pojistného plnění klienta zastupuje smluvní partner, nikoli provozovatel.

6.3     Vztahy, vzájemná práva a povinnosti i výši případné odměny mezi klientem a smluvním partnerem určuje Smlouva a Obchodní podmínky smluvního partnera, které klientovi smluvní partner poskytne před podpisem zmíněné smlouvy.

6.4     Odměnu provozovateli za zajištění služby Vymáhání odškodnění klient nehradí.

 

    1. Podmínky služby Advokátní služby

7.1     Provozovatel má právo neposkytnout službu Advokátní služby klientovi. Poskytnutí služby je vázáno na splnění podmínek vyžadovaných provozovatelem, zejména na poskytnutí potřebných údajů a podkladů ze strany klienta. Právo na neposkytnutí služby má následně i smluvní partner provozovatele, resp. advokátní kancelář.

7.2     Za účelem poskytnutí služby Advokátní služby je provozovatel oprávněn poskytnout údaje klienta smluvním partnerům, kteří následně kontaktují klienta za účelem sepsání smlouvy. Zmíněná smlouva následně upravuje vztahy, vzájemná práva a povinnosti i případnou odměnu mezi klientem a smluvním partnerem.

 

    1. Podmínky služby Dodávka energií

8.1     Provozovatel má právo neposkytnout službu Dodávka energií klientovi. Poskytnutí služby je vázáno na splnění podmínek vyžadovaných provozovatelem, zejména na poskytnutí potřebných údajů a podkladů ze strany klienta. Právo na neposkytnutí služby má následně i smluvní partner provozovatele, resp. dodavatel energií.

8.2     Za účelem poskytnutí služby Dodávka energií je provozovatel oprávněn poskytnout údaje klienta smluvním partnerům, kteří následně kontaktují klienta za účelem sepsání smlouvy. Zmíněná smlouva následně upravuje vztahy a vzájemná práva a povinnosti mezi klientem a smluvním partnerem (dodavatelem energií).

 

    1. Závěrečná ustanovení

9.1     Smluvní strany se dohodli, že pro běžnou komunikaci budou využívat především komunikačních technologií (zejména telefon a e-mailovou schránku). V případě potřeby je provozovatel nebo kterýkoli smluvní partner oprávněn si od klienta vyžádat jeho korespondenční adresu pro písemnou komunikaci.

9.2     Klient bere na vědomí, že je oprávněným zájmem provozovatele zasílat klientům obchodní sdělení. Tento souhlas je kdykoli odvolatelný, ať pro jednotlivý druh sdělení či všechna obchodní sdělení.

9.3     Případné spory mezi spotřebitelem provozovatelem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na internetové stránce na adrese www.adr.coi.cz.

9.4     Klient je oprávněn uplatňovat práva z vadného plnění vyplývající z občanského zákoníku za podmínek stanovených občanským zákoníkem a těmito podmínkami. Práva z vadného plnění mohou být uplatněna na adrese info@pomocveritelum.cz. Na uvedenou adresu lze zasílat také stížnosti ve vztahu k poskytnutí služby.

9.5     Provozovatel neposkytuje žádnou záruku za své služby, ani za služby smluvních partnerů.

9.6     Provozovatel má právo změnit tyto podmínky. V takovém případě je povinen jejich novou verzi zveřejnit na svých internetových stránkách alespoň 14 kalendářních dní před účinností změny. Pokud klient s novými obchodními podmínkami nesouhlasí, má právo je odmítnout a od smlouvy odstoupit.

9.7     Klient prohlašuje, že se zcela seznámil s těmito podmínkami a se Zásadami ochrany a zpracování osobních údajů a souhlasí s nimi.

9.8     Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. března 2020.            


2) Ochrana a zpracování osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

    1. a) Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je FinToro, s.r.o., IČO 08963720, se sídlem Zbraslavská 12/11, 159 00  Praha 5 – Malá Chuchle, zapsaná u Městského soudu v Praze, spis. zn C 328313 (dále jen: „správce“).
    2. b) Kontaktní email správce je info@pomocveritelum.cz.
    3. c) Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
    4. d) Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

    1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
    2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro zpracování nezávazné nabídky a plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

    1. plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
    2. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
    3. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je

    1. vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné zpracovat nabídku ani uzavřít smlouvu či jí ze strany správce plnit,
    2. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Ze strany správce nedochází automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje

    1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
    2. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby

    1. podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, zejména tedy partnerské advokátní kanceláře, případně společnost MONEY.TARGET s.r.o. jakožto provozovatel aplikace pro správu pohledávek, a dále společnosti zabývající se vymáháním odškodného, apod.,
    2. podílející se na zajištění provozu služeb,
    3. zajišťující marketingové služby.

Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé marketingových služeb.

Správce je oprávněn předat nutné osobní údaje třetí straně za účel realizace objednávky, pokud z Vaší strany dojde k akceptaci indikativní nabídky.

VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

    1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
    2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
    3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
    4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
    5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
    6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména použití vhodného antivirového softwaru, používání bezpečných přístupových hesel.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním emailové zprávy, a/nebo objednávky/dotazníku z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.3.2020.


3) Použití cookies

Na této webové stránce používáme soubory cookies, které jsou zde užity za účelem měření návštěvnosti webu, cílení reklamy, přizpůsobení zobrazení webových stránek.

Cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu Provozovatele. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu.

Údaje, které Provozovatel takto získá, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, a to zejména provozovatelům služeb Google a Facebook.

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu.

Sbírání údajů o chování návštěvníků webu je aktivováno z podnětu návštěvníka webu, vyjádřeného aktivním zaškrtnutím možnosti „Souhlasím“, která následuje za upozorněním v dolní části webové stránky.

Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

Vezměte na vědomí, že podle nařízení (EU) 2016/679 (zvané GDPR) a zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

    • Vzít souhlas kdykoli zpět,
    • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
    • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
    • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
    • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
    • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

    • Google Ireland Limited – využíváme balík aplikací Google Suite Apps pro e-maily a kancelářský balík.
    • Wedos Internet a.s. – data z poptávkového formuláře můžeme uložit na server, abychom dokázali řešit případné problémy s roboty a poštovním serverem.
    • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací.

Naše webová stránka nevyužívá žádných námi vytvořených cookies, které by vyžadovaly poskytnutí vašeho souhlasu. Naše stránky využívají pro sledování provozu a přístupů na naší webovou stránku služby třetích stran, které si na Vašem počítači ukládají své cookies. Na jejich obsah nemáme žádný vliv. Jejich použití však není možné bez Vašeho souhlasu.

Google Analytics (cookies třetích stran), cookies pro získání statistických údajů. Expirace dle nastavení vašeho prohlížeče. Bližší informace jsou dostupné na adrese https://www.google.com/policies/technologies/cookies/.
YouTube (cookies třetích stran), cookies pro identifikaci v rámci YouTube sítě společnosti Google a získání statistických údajů. Expirace 540 dní. K jejich použití není třeba získat Váš souhlas. Bližší informace jsou dostupné na https://www.google.cz/intl/cs/policies/privacy/
Sklik (cookies třetích stran), cookies pro identifikaci v rámci reklamní sítě společnosti Seznam a opětovné cílení reklamy, tzv. retargeting. Expirace 540 dní.

Více informací o cookies najdete také na https://www.google.cz/intl/cs/policies/technologies/cookies/ a https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány zejména prostřednictvím služby Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Co jsou soubory cookies?

 Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do vašeho prohlížeče a ukládají se ve vašem počítači, tabletu, mobilním či jiném elektronickém zařízení. Cookies možňuje internetové stránce zaznamenat informace o vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně. Následující návštěva stránek tak pro vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

Někdy se při načítání naší webové stránky načítají zároveň webové stránky třetích stran. Třetí strany nám obvykle pomáhají se sledováním provozu a přístupů na naší webové stránce. V těchto případech data uložená v cookies Váš prohlížeč zasílá serverům hostujícím stránky třetích stran.

Druhy souborů cookies. Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.

Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

Využívání souborů cookies. V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme. Tento souhlas je udělen na dobu, která je uvedena v části Ochrana osobních údajů.

Účel použití souborů cookies. K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz.

Soubory cookies využíváme, kromě účelu uvedeného v předchozím odstavci, pouze pro účely stanovené v obchodních podmínkách.

Jak můžete používání cookies omezit? Pokud chcete používání cookie omezit nebo zablokovat, využijte k tomu rozšířené nastavení vašeho internetového prohlížeče. Pomocí změny nastavení webového prohlížeče můžete cookies přijmout nebo zamítnout. Můžete dokonce již existující cookies odstranit.

Anebo můžete využít nástroj pro správu souborů cookie, který je k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/

Tyto Zásady používání cookies jsou nedílnou součástí obchodních podmínek webu.

V případě dotazů ohledně používání souborů cookie nás můžete kontaktovat e-mailem na info@pomocveritelum.cz.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů a Zásady používání Cookies jsou platné a účinné od 1.3.2020